ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ

Asst.Prof. Indrira Nakwatchara

ว.ท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) คณะสถาปัยกรรมศาตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร