อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ

Chakorn Pasuwan

Master of Industrial Design, Pratt Institute, USA

ศ.บ. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร