อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

Chitchai Kuandachakupt (Ph.D.)

Ph.D. (Design Science) Kyoto Institute of Technology, Japan (2014)

M.S.  ( Visual Communication) Kyoto Institute of Technology, Japan (2009)

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2548)

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  2 ปี

363 110         วัสดุและวิธีการผลิต 1

363 111         มนุษย์ปัจจัยสำหรับการออกแบบ

363 114         การออกแบบเลขนศิลป์ 1

363 201         การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4

363 213         การออกแบบเลขนศิลป์ 2

363 215         การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

363 239         การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์

การศึกษา

Ph.D. (Design Science) Kyoto Institute of Technology, Japan (2014)

M.S.  ( Visual Communication) Kyoto Institute of Technology, Japan (2009)

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2548)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

งานวิจัย

ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์.(2559) ที่ปรึกษาโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น: กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับภาควิชาเศรษฐ์ศาสตร์คณะเศรษฐ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์.(2559) นิทรรศการ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559.

ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์.(2559) นิทรรศการ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2559.

ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์.(2558) นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์  ณ หอศิลปะและการออกเบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระหว่างวันที่15 กันยายน  2558.

ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์.(2557) นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ณ หอศิลปะและการออกเบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2557.

ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์.(2557) ประธานโครงการนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับ Kyoto Institute of Technology ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2557.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร