อาจารย์ ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์

Treechada Chotiratanapinun

ชื่อ – นามสกุล

ดร.ตรีชฎา  โชติรัตนาภินันท์

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

 

สังกัด

คณะมัณฑนศิลป์  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  5 ปี

          363 111  ภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

363 113  วัสดุและวิธีการผลิต 2

363 117  ภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

363 201  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4

363 202  การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

363 208  ธุรกิจออกแบบเบื้องต้น

363 212  ศิลปนิพนธ์

363 227  การออกแบบผลิคภัณฑ์อย่างยั่งยืน

363 232  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

363 233  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

363 234  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม

363 521 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 523 งานออกแบบวิจักษ์

363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ

363 525 สัมมนาการออกแบบ

363 541 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

Ph.D. (Design) Goldsmiths College, University of London, UK (2018)

M.Res. (Design) Distinction, Goldsmiths College,University of London, UK (2008)

B.A. (Arts, Design and Environment) First Class Honours, Central Saint Martins                           College of Art and Design, University of the Arts London, UK (2007)
นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

Proceedings

Treechada Chotiratanapinun .Designing curriculum interventions for teaching sustainable design in Thailand. In B. Westerlund (Ed.) NORDES 2015 Design Ecologies: Challenging anthropocentrism in the design of sustainable futures conference proceedings. Stockholm: Konstfack. ISSN 1604-9705

Treechada Chotiratanapinun ,Suphichaya S., Allen H. Hu.(2019), . Gamifying Sustainable Design to Enhance Environmental Consciousness of Industrial Design Students., In The 11th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign 2019), Yokohama, Japan.

ผลงานสร้างสรรค์

ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์. (2563). เครื่องตัดยาสีฟันเม็ดสำหรับเด็ก. นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) ณ หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร. 5 กุมภาพันธ์ 2563. (ไม่พิมพ์ในสูจิบัตร)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มอาชีพจัก สานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตำบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball. โครงการส่งเสริม ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (34-35)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). ฉลากสมุนไพร. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบล บางไทรป่า : โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (36-37)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มผลิตภัณฑ์ แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตำบลวัดละมุด. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (38-39)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). หมู่บ้าน วัฒนธรรมไทยโซ่งบ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม.

17 – 18 พฤษภาคม 2560. (42-43)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร