อาจารย์ศรีนาฎ ไพโรหกุล

Srinad Pirohakul

M.A. (Textile Design and Innovation) with Distinction Nottingham Trent University, UK (2011)

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี

363 102  การทำหุ่นจำลอง

363 202 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

363 207 ธุรกิจออกแบบเบื้องต้น

363 232 การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย

363 246 การออกแบบพื้นผิว

การศึกษา

M.A. (Textile Design and Innovation) with Distinction Nottingham Trent University, UK (2011)

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2559). การเพิ่มมิติให้งานออกแบบพื้นผิวจากเทคนิคงานสานเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(ออกแบบผลิตภัณฑ์). ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2559. 15-30 กันยายน 2559.

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2559). การเพิ่มมิติให้งานออกแบบพื้นผิวจากเทคนิคงานสานเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(ออกแบบผลิตภัณฑ์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร. รุ่งอรุรแห่งความสุข นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2559. 15-30 กันยายน 2559.

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2558). โคมไฟจากแนวคิดการสานลวดลายท้องถิ่น (ออกแบบผลิตภัณฑ์).หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. รุ่งอรุณแห่งความสุข  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2558. Design Network Asean 2015.15-27 กันยายน 2558.

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2557). โครงการศึกษาออกแบบลายปักผ้าสำหรับงานปักผ้าระบบดิจิทอล 15 เข็ม(ออกแบบผลิตภัณฑ์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.DNA : design network Asean 2015. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2557. 15-27 กันยายน 2557.

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2556). โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพรชบุรี(ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2556. 15-27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร