ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู ฟ้าร่มขาว

Asst.Prof. Inthanu Faromkao

M.F.A.D. (Furniture Design), High Distinction, School of Art, University of Tasmania, Australia (2007)

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี

363 101 ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 102 การทำหุ่นจำลอง

363 110 วัสดุและการผลิต 1

363 111 มนุษย์ปัจจัยสำหรับการออกแบบ

363 205 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5

363 222 พื้นฐานการออกแบบเครื่องเรือน

363 223 การออกแบบเครื่องเรือนเชิงทดลอง

การศึกษา

M.F.A.D. (Furniture Design), High Distinction, School of Art, University of Tasmania, Australia (2007)

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว (2559) ระยะหมายเลข 2 (เฟอร์นิเจอร์). หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2559.15-30 กันยายน 2559.

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว (2558) ปิ่นโตเสาไทย (เฟอร์นิเจอร์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร. รุ่งอรุณแห่งความสุข นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2558. Design Network Asean2015. 15-27 กันยายน 2558.

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว (2557) พลิ้ว (เฟอร์นิเจอร์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร. DNA : design network Asean 2015. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2557. 15-27 กันยายน 2557.

อินทรธนู ฟ้าร่มขาว (2556) โรลลี่ – พัฟฟี่ (เฟอร์นิเจอร์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์2556. 15-27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร