อาจารย์วรรณฤทธิ์ กะรินทร์

Wannarit Karin

ข้อมูล อาจารย์วรรณฤทธิ์ กะรินทร์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)

ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 2 ปี 

360 103 วาดเส้น 1

360 104 วาดเส้น 2

360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1

360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2

360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น

360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์

362 105 วาดเส้นสร้างสรรค์

362 206 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

362 209 ศิลปนิพนธ์

362 238 จิตรกรรม

362 239 วาดเส้นกายวิภาค

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร