ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สิงห์สาย

Asst.Prof.Supot Singhasai

ศ.ม. (จิตรกรรม)
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (ประยุกต์ศิลปศึกษา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร