ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง

Asst.Prof. Supitchaya Khemthong

ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 

ระดับปริญญาตรี

360 102    การออกแบบ 2

362 101    การออกแบบนิเทศศิลป์ 1

362 106    โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานออกแบบ

362 201    การออกแบบนิเทศศิลป์ 4

362 202    การออกแบบนิเทศศิลป์ 5

362 206    การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์

362 207    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

362 209    ศิลปนิพนธ์

362 216    การเขียนบทโฆษณา

ระดับบัณฑิตศึกษา

362 504    ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ

362 513    การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 2

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

สุพิชญา เข็มทอง. (2557). ออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร [ออกแบบนิเทศศิลป์].  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design  Network  Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557.

สุพิชญา เข็มทอง. (2556). ภาพประกอบและการออกแบบเลขนศิลป์ สมุดบันทึกระดับน้ำตาล “สวัสดีเบาหวาน –D4King” [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ “70 ปี  แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 –27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร