ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์

Asst.Prof. Anucha Sopakvichit (Ph.D)

 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2558)

M.F.A. (Graphic Design and Illustration) University of Tennessee, Knoxville, USA (1992)

ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 22 ปี 

360 101    การออกแบบ 1

360 102    การออกแบบ 2

362 103    การออกแบบนิเทศศิลป์ 3

362 106    โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานออกแบบ Design)

362 110    คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย

362 202    การออกแบบนิเทศศิลป์ 5

362 207    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

362 209    ศิลปนิพนธ์

362 211    การออกแบบสิ่งพิมพ์

362 212    การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเลคทรอนิค

362 237    แอนิเมชั่นสามมิติ 1

การศึกษา

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2558)

M.F.A. (Graphic Design and Illustration) University of Tennessee, Knoxville, USA (1992)

ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

อนุชา โสภาคย์วิจิตร์. (2558). การจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่องานสิ่งทอ [สื่อการสอนออนไลน์] วิทยาลัยชุมชน, 2558.

อนุชา โสภาคย์วิจิตร์. (2557). พระพุทธรูป เจดีย์ และศรัทธา [ถ่ายภาพ]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557.

อนุชา โสภาคย์วิจิตร์. (2557). พื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบ [สื่อการสอนออนไลน์] วิทยาลัยชุมชน. พ.ศ. 2557.

อนุชา โสภาคย์วิจิตร์. (2556). ภาพอดีต [คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี  2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร