ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี

Asst.Prof. Arwin Intrungsi

ศ.ม. (นฤมิตศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร