รองศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์

Asst.Prof.Chotiwat Punnopatham

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 30 ปี 

ระดับปริญญาตรี

360 102    การออกแบบ 2

362 104    การใช้สี

362 106    โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานออกแบบ

362 201    การออกแบบนิเทศศิลป์ 4

362 203    ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

362 207    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

362 209    ศิลปนิพนธ์

362 241    การนำเสนอผลงาน

ระดับบัณฑิตศึกษา

362 502    จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ

362 513    การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 2

 

การศึกษา

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์. (2559). ชุมชนน่าอยู่ [ดิจิทัลเพนท์]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม   ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 15 –30 กันยายน 2559.

โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์. (2558). (Untitled) [จิตรกรรม].  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์         มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558.

โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์. (2556). ผจญมาร [ดิจิทัลเพนท์]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร