นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ

นักบริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร