อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี

Pairoj Pittayamatee (ph.d.)

ชื่อ-นามสกุล

ไพโรจน์ พิทยเมธี

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ศิลปบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2535

ศิลปมหาบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2552

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

 

สังกัด

          คณะ มัณฑนศิลป์  ภาควิชา ออกแบบนิเทศศิลป์

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

          ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไม่มี

          ผลงานสร้างสรรค์ 

ไพโรจน์ พิทยเมธี (2560). เสน่ห์เที่ยว-เสน่ห์ไทย [กราฟิก]. โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560.
ไพโรจน์ พิทยเมธี (2560). จารึกพระนาม ร.9 [สื่อผสม]. นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ตามรอยปณิธานพ่อ. ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน พ.ศ. 2560.

ไพโรจน์ พิทยเมธี (2560). ไทยโทน [สื่อผสม]. ร่วมแสดงผลงาน International Exhibition, 2017 PACIFIC RIM, โดย Kongju National University ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560.
          อื่น ๆ 

ไพโรจน์ พิทยเมธี (2559). หัวหน้าทีมออกแบบและพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 67 จังหวัด ในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ไพโรจน์ พิทยเมธี (2560). ทีมออกแบบโครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ไพโรจน์ พิทยเมธี (2560). วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องถอดรหัส “เสน่ห์เที่ยว-เสน่ห์ไทย”: ก้าวใหม่สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ไพโรจน์ พิทยเมธี (2560). วิทยากรสัมมนา “แนวโน้มสีเครื่องสำอาง” ในงานคอสแม๊กซ์ ไบเทคบางนา
ไพโรจน์ พิทยเมธี (2560). กรรมการตัดสินรางวัล Thailand Local Tourism Design Awards 2017. โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี

ระบุ รายวิชาที่สอนในช่วง 1 ปี

360 111 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์

362 104 การใช้สี

362 107 ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์

362 203 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 1

362 206 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์

362 207 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

362 208 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ

362 209 ศิลปนิพนธ์

362 224 การถ่ายภาพโฆษณา

362 202 ออกแบบนิเทศศิลป์ 5

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร