อาจารย์อนุชา แสงสุขเอี่ยม

Anucha Sangsukaim

M.S. (Communication Design)
Pratt Institute, New York, U.S.A.

ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร