สาขาวิชาการออกแบบ

ปรัชญา

จัดการศึกษาให้บุคคลได้ทำการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือทฤษฎีใหม่ทางศิลปะการออกแบบภายใต้ศูนย์กลางแหล่งรวมความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ให้เป็นผลิตผลในระดับสากล

ความสำคัญ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะการออกแบบ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย มีสุนทรียภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างกว้างขวาง หลากหลาย ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แหล่งข้อมูล วัตถุดิบ และสื่อ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้องานวิจัย ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบ หรือในหัวข้อที่เป็นรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการศึกษาและภาคประกอบการ พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของภาครัฐฯ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างนักออกอบบ นักวิชาการด้านการออกแบบที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการสร้างสรรค์ทฤษฎีและผลงานศิลปะและการออกแบบขั้นสูง
  2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม ให้เกิดบรรยากาศของการศึกษาวิจัย และค้นคว้าทางวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่วงการวิชาชีพการออกแบบในประเทศไทยและในต่างประเทศ
  3. เพื่อผลิตนักออกแบบ นักวิชาการด้านการออกแบบที่รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของวงการการศึกษาและวงการวิชาชีพด้านการออกแบบไทยสู่สังคมฐานความรู้ในอนาคต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปะการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
– หมวดวิชาบังคับ 12* หน่วยกิต
– หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต
– หมวดวิชาบังคับ 12* หน่วยกิต
– หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

* หมายถึง ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5)
รวม 3*

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 602 สัมมนาศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5)
370 621 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6+3*

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 603 หัวข้อพิเศษทางด้านศิลปะการออกแบบ 6*(2-8-8)
370 621 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9+6*

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

 

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต


แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5)
รวม 3*


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 602 สัมมนาศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5)
370 621 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6+3*

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 603 หัวข้อพิเศษทางด้านศิลปะการออกแบบ 6*(2-8-8)
370 621 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9+6*

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร