สาขาวิชาการออกแบบ

ปรัชญา

 • ผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาการออกแบบที่มีความสามารถด้านการวิจัยการออกแบบขั้นสูง สามารถแสดงกระบวนการวิเคราะห์อันสะท้อนถึงการบุกเบิก แสวงหา ค้นคว้าความรู้หรือเทคนิคอย่างมีอิสระ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของบริบทธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ตลอดจน การสังเคราะห์ด้วยวิธีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม อันนำไปสู่การจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านการออกแบบ มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการระดับอุดมศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ สามารถบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และสุนทรียศาสตร์ แสดงการค้นคว้าตามระเบียบวิธีและจริยธรรมการวิจัย โดยคำนึงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมแห่งชนชาติ
 • สร้างองค์ความรู้ใหม่และเพิ่มความสามารถการผลิตผลงานนวัตกรรมการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของผลงานเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยี ความคิดเชิงวิพากษ์ หรือทฤษฎีใหม่
 • มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 9 หน่วยกิต

 • 372 601 สัมมนาในการออกแบบ (Seminar in Design I) 3* (2-2-5)
 • 372 602  ทัศนปราชญา (Visual Intellect) 3* (2-2-5)
 • 372 603 วิจัยในการออกแบบ (Research in Design) 3* (2-2-5)

ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต

 • 372 621 ดุษฎีนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า (Thesis)

แบบ 1.2 หลักสูตร 4 ปี

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 9 หน่วยกิต

 • 372 601 สัมมนาในการออกแบบ (Seminar in Design I) 3* (2-2-5)
 • 372 602  ทัศนปราชญา (Visual Intellect) 3* (2-2-5)
 • 372 603 วิจัยในการออกแบบ (Research in Design) 3* (2-2-5)

ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต

 • 372 621 ดุษฎีนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า (Thesis)

Download (PDF, 5.95MB)

คุณสมบัติผู้สมัคร
แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบ อย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับรางวัลเกียรติยศ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบ 1.2 หลักสูตร 4 ปี

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบที่มีผลการเรียนดีมาก
 • ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอันเป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐานหรือมีการเผยแพร่อย่างเป็นวงกว้างในระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือ มีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบ อย่างน้อย 10 ปี โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

การรับสมัคร

 • รายละเอียดทาง https://graduate.su.ac.th/main
  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อได้ที่ นางสาวกันต์กนิษฐ์ คุ้มบัว โทร. 02-221-5874

ค่าใช้จ่าย

 • ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร