สาขาวิชาการออกแบบ

ปรัชญา

ผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาการออกแบบที่มีความสามารถด้านการวิจัยการออกแบบขั้นสูง สามารถแสดงกระบวนการวิเคราะห์อันสะท้อนถึงการบุกเบิก แสวงหา ค้นคว้าความรู้หรือเทคนิคอย่างมีอิสระ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของบริบทธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ตลอดจน การสังเคราะห์ด้วยวิธีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม อันนำไปสู่การจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ความสำคัญ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  มีความสำคัญต่อมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล มุ่งให้เกิดความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560-2574 เน้นด้านการพัฒนาบุคลากร นักวิชาการด้านการวิจัยการออกแบบ และนักออกแบบสร้างสรรค์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยอาศัยยุทธศาสตร์ที่ 7, 8 และ9 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียนยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งคำนึงถึงปรัชญาของการอุดมศึกษา เฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยการออกแบบและอุดมไปด้วยฐานสาม  คือ ปัญญาธรรม (ความรู้ ความคิด และความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้จริง) คุณธรรม (ความดี ความสัมพันธ์กับสรรพสิ่ง และจิตอิสระ) และวัฒนธรรม (วิถีชีวิตพอเพียง วิถีชีวิตที่มีสุนทรียภาพ และวิถีชีวิตที่ปรับได้กับการเปลี่ยนแปลง)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านการออกแบบ มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการระดับอุดมศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ สามารถบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และสุนทรียศาสตร์ แสดงการค้นคว้าตามระเบียบวิธีและจริยธรรมการวิจัย โดยคำนึงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมแห่งชนชาติ
  2. สร้างองค์ความรู้ใหม่และเพิ่มความสามารถการผลิตผลงานนวัตกรรมการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของผลงานเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยี ความคิดเชิงวิพากษ์ หรือทฤษฎีใหม่
  3. มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปะการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
– หมวดวิชาบังคับ 12* หน่วยกิต
– หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต
– หมวดวิชาบังคับ 12* หน่วยกิต
– หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

* หมายถึง ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5)
รวม 3*

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 602 สัมมนาศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5)
370 621 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6+3*

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 603 หัวข้อพิเศษทางด้านศิลปะการออกแบบ 6*(2-8-8)
370 621 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9+6*

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

 

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต


แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5)
รวม 3*


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 602 สัมมนาศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5)
370 621 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6+3*

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 603 หัวข้อพิเศษทางด้านศิลปะการออกแบบ 6*(2-8-8)
370 621 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9+6*

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร