สาขาวิชาการออกแบบ

ปรัชญา

ผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาการออกแบบที่มีความสามารถด้านการวิจัยการออกแบบขั้นสูง สามารถแสดงกระบวนการวิเคราะห์อันสะท้อนถึงการบุกเบิก แสวงหา ค้นคว้าความรู้หรือเทคนิคอย่างมีอิสระ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของบริบทธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ตลอดจน การสังเคราะห์ด้วยวิธีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม อันนำไปสู่การจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ความสำคัญ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  มีความสำคัญต่อมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล มุ่งให้เกิดความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560-2574 เน้นด้านการพัฒนาบุคลากร นักวิชาการด้านการวิจัยการออกแบบ และนักออกแบบสร้างสรรค์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยอาศัยยุทธศาสตร์ที่ 7, 8 และ9 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียนยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งคำนึงถึงปรัชญาของการอุดมศึกษา เฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยการออกแบบและอุดมไปด้วยฐานสาม  คือ ปัญญาธรรม (ความรู้ ความคิด และความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้จริง) คุณธรรม (ความดี ความสัมพันธ์กับสรรพสิ่ง และจิตอิสระ) และวัฒนธรรม (วิถีชีวิตพอเพียง วิถีชีวิตที่มีสุนทรียภาพ และวิถีชีวิตที่ปรับได้กับการเปลี่ยนแปลง)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านการออกแบบ มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการระดับอุดมศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ สามารถบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และสุนทรียศาสตร์ แสดงการค้นคว้าตามระเบียบวิธีและจริยธรรมการวิจัย โดยคำนึงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมแห่งชนชาติ
  2. สร้างองค์ความรู้ใหม่และเพิ่มความสามารถการผลิตผลงานนวัตกรรมการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของผลงานเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยี ความคิดเชิงวิพากษ์ หรือทฤษฎีใหม่
  3. มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปะการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ

เนื้อหาหลักสูตร
แบบ 1.1
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)                                             9        หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                            48      หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า             48      หน่วยกิต
แบบ 1.2
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)                                             9        หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                                            72      หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า             72      หน่วยกิต

แบบ 1.1
1) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 9 หน่วยกิต
372 601         สัมมนาในการออกแบบ  (Seminar in Design I)                        3* (2-2-5)
372 602         ทัศนปราชญา  (Visual Intellect)                                              3* (2-2-5)
372 603         วิจัยในการออกแบบ  (Research in Design)                             3* (2-2-5)
2) ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต
372 621          ดุษฎีนิพนธ์  (Thesis)      มีค่าเทียบเท่า     48 หน่วยกิต

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

แบบ 1.2
1) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 9 หน่วยกิต
372 601         สัมมนาในการออกแบบ (Seminar in Design I)                       3* (2-2-5)
372 602         ทัศนปราชญา   (Visual Intellect)                                           3* (2-2-5)
372 603         วิจัยในการออกแบบ  (Research in Design)                           3* (2-2-5)
2) ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต
372 622         ดุษฎีนิพนธ์  (Thesis)  มีค่าเทียบเท่า     72 หน่วยกิต

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 601 สัมมนาในการออกแบบ 3* (2-2-5)
372 603 วิจัยในการออกแบบ 3* (2-2-5)

รวมจำนวน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 602 ทัศนปราชญา 3* (2-2-5)
372 621 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9

รวมจำนวน

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 621 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9

รวมจำนวน

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 621 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9

รวมจำนวน

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 621 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9

รวมจำนวน

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 621 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมจำนวน

12

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต


แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 601 สัมมนาในการออกแบบ 3* (2-2-5)
372 603 วิจัยในการออกแบบ 3* (2-2-5)

รวมจำนวน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 602 ทัศนปราชญา 3* (2-2-5)
372 622 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9

รวมจำนวน

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 622 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9

รวมจำนวน

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 622 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9

รวมจำนวน

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 622 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9

รวมจำนวน

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 622 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมจำนวน

12

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 622 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมจำนวน

12

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
372 622 ดุษฎีนิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12

รวมจำนวน

12

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร