รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิพัทธ์ุ เลิศรุจิดำรงค์กุล

Assoc.Prof. Pradiphat Lerrujdumrongkul (ph.d.)

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร ( 2534 )

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา23 ปี  11 เดือน

ระดับปริญญาตรี

360 103         การวาดเส้น 1

360 104         การวาดเส้น 2

360 105         ศิลปะปฏิบัติ 1

360 107         การเขียนแบบเบื้องต้น

360 112         สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น

365 106         ประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา

365 205         สุทรียศาตร์

365 209         การเตรียมการศิลปนิพนธ์

365 210         ศิลปนิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษา

365 521         การจัดการงานเครื่องเคลือบดินเผา

การศึกษา

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร ( 2534 )

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล. (2559). ความประทับใจจากกลองมโหระทึก. [เครื่องเคลือบดินเผา]. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2559. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 15-30 กันยายน 2559.

ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล. (2558).  รุ่งอรุณแห่งความสุข. [เครื่องเคลือบดินเผา]. รุ่งอรุณแห่งความสุขนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ มัณฑนศิลป์2558 หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15-27 กันยายน 2558.

ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล. (2558). ”สัญญอักษรา”[เครื่องเคลือบดินเผา]. แสดงเดี่ยวผลงานเครื่องเคลือบดินเผาศิลปะ. พิพิธภัณฑ์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม  22-28 ตุลาคม 2558.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร