ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

Asst.Prof. Jirawat Vongphantuset (Ph.D.)

Ph.D. (Fine Arts) University of Tasmania, Australia

Master of Industrial Design,

Rhode Island School of design, U.S.A.

ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) เกียรตินิยมอันดับ 2

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร