รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง

ประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร