ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์

Professor Eakachat Joneurairatana

M.F.A. (Interior Architecture)
The School of the arts institute of Chicago, U.S.A.

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Diploma (Industrial Design) Domus Academy, Milan, Italy

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร