รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี

Ed.D. (Art Criticism) School of ED.USA

M.F.A. Pratt Institute USA.

B.F.A. (Art Education) with Highest Honor Pratt Institute USA.

วทบ. (วิทยาศาตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร