สาขาการออกแบบ

ปรัชญา

ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาการออกแบบที่มีความสามารถด้านการวิจัยการออกแบบ สามารถแสดงกระบวนการ
วิเคราะห์อันสะท้อนถึงการใช้ความคิดใหม่ แสวงหา ค้นคว้าความรู้หรือเทคนิคอย่างมีอิสระ ที่สัมพันธ์กับสังคมร่วม
สมัย ความตระหนักถึงวิกฤติการณ์ปัจจุบัน ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของบริบทธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
มนุษย์ โดยเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย
บัณฑิตเป็นผู้นำผสานศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบหรือนวัตกรรม อันนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่า
สู่สังคม

ความสำคัญ

ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาการออกแบบที่มีความสามารถด้านการวิจัยการออกแบบสามารถแสดงกระบวนการ
วิเคราะห์อันสะท้อนถึงการใช้ความคิดใหม่ แสวงหา ค้นคว้าความรู้หรือเทคนิคอย่างมีอิสระที่สัมพันธ์กับสังคมร่วม
สมัย ความตระหนักถึงวิกฤติการณ์ปัจจุบัน ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของบริบทธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
มนุษย์ โดยเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย
บัณฑิตเป็นผู้นำผสานศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบหรือนวัตกรรม อันนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่า
สู่สังคม ดังนั้นหลักสูตรได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรด้วยหลักคิดของการนำไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงทั้งการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการทำงานในหน่วยงาน องค์กร บริษัทต่าง ๆ ด้วยแนวคิดของสหวิทยาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ดิจิทัล การออกแบบเพื่อการเรียนรู้ที่สามารถขยายความครอบคลุม การออกแบบการนำเสนอองค์
ความรู้ของมรดกโลกที่มีคุณค่าทั้งในรูปแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดจนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและพื้นที่จริงด้วยความเข้าใจกระบวนทัศน์ แนวคิดทางทฤษฎีสังคมสู่การออกแบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการสร้างห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตมหาบัณฑิตด้านการออกแบบให้อยู่ในระดับมืออาชีพและสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการ สามารถ
บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และสุนทรียศาสตร์ แสดงการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์โดยคำนึงถึงบริบททาง
วัฒนธรรม
2. สร้างผลงานที่พัฒนานวัตกรรมการออกแบบและสามารถพัฒนาไปสู่งานวิชาการ โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดย้อนกลับ
3. เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถสร้างผลงานที่มีมูลค่าทางธุรกิจและสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักออกแบบหรือผู้ชำนาญการด้านการออกแบบ
2. ผู้สอน นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านการออกแบบ
3. ประกอบวิชาชีพอิสระในธุรกิจด้านการออกแบบ
4. ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านการออกแบบแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านระบบการผลิตและวัสดุที่ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าต่าง ๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร