สาขาวิชาการออกแบบ

ปรัชญา

 • ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาการออกแบบที่มีความสามารถด้านการวิจัยการออกแบบ สามารถแสดง
  กระบวนการวิเคราะห์อันสะท้อนถึงการใช้ความคิดใหม่ แสวงหา ค้นคว้าความรู้หรือเทคนิคอย่างมีอิสระ
  ที่สัมพันธ์กับสังคมร่วมสมัย ความตระหนักถึงวิกฤติการณ์ปัจจุบัน ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของบริบทธรรมชาติ
  สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ โดยเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์
  การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น าผสานศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบหรือนวัตกรรม อันนำไปสู่การ
  สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผลิตมหาบัณฑิตด้านการออกแบบให้อยู่ในระดับมืออาชีพและสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการ สามารถบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และสุนทรียศาสตร์ แสดงการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์โดยคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรม
 • สร้างผลงานที่พัฒนานวัตกรรมการออกแบบและสามารถพัฒนาไปสู่งานวิชาการ โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดย้อนกลับ
 • เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถสร้างผลงานที่มีมูลค่าทางธุรกิจและสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบหรือผู้ชำนาญการด้านการออกแบบ
 • ผู้สอน นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านการออกแบบ
 • ประกอบวิชาชีพอิสระในธุรกิจด้านการออกแบบ
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านการออกแบบแขนงต่าง ๆ
  ทั้งด้านระบบการผลิตและวัสดุที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาสินค้าต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงานออกแบบ ต้องมีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบ อย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับรางวัลเกียรติยศ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักฐานเพิ่มเติม 

 1. ประเด็นความสนใจด้านการออกแบบและความคาดหวังในอนาคตของตนเอง ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 เมื่อเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มศก.
 2. Portfolio และ PowerPoint ผลงานการออกแบบ

การรับสมัคร

 • รายละเอียดทาง https://graduate.su.ac.th/main
  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อได้ที่ นางสาวกันต์กนิษฐ์ คุ้มบัว โทร. 02-221-5874 e-mail: kankanit_m@hotmail.com
  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว โทร. 081-269-2697  e-mail: chaetnalao_a@su.ac.th

ค่าใช้จ่าย

 • 280,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท 4 ภาคการศึกษา)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร