รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่งเกษร

Assoc.Prof.Pol.Capt Anucha Pangkesorn (Ph.D.)

ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาการบริหาร)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ,2553

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษา

Ph.D. (Design Arts) 2556
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Ph.D. (social development) 2552
โครงการปรัชญาบัณ%E

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

งานวิจัย
 1. “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรมเครื่องจักสาน กลุ่มชุมชนบ้านคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ทุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2545
 2. “การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน สถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ เพื่อคนพิการ The Interior Environment Design for Disabled persons in Arts and Design Academy”ทุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2551
 3. “อิทธิพลของปัจจัย และประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ The Influences and Effectiveness of Interior Environment Design for Residence for Quality of Life of Old Age” ทุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552
 4. “เส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ ในการออกแบบเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน The Domestic Natural Fiber, which is Appropriate for Furniture and Product Design in the Reduction of Global Warming” ทุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553
 5. “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรอง และภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวไทย Conservation of Natural Resources and Environment: the study on proper Guest Houses and Landscape in National Park for Thailand Tourism” ทุนงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2555
 6. “เศรษฐกิจสร้างสรรค์: การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย  Creation Economic Interior Environmental Design in Small Hotel For Promoting the Standard of Thailand Tourism”ทุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 7. “ฮวงจุ้ย พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพภายในงานสถาปัตยกรรมภายใน. กรณีศึกษาที่อยู่อาศัย ในบริเวณกรุงเทพมหานครแลปริมณฑล” ทุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551
 8. “การถ่ายทอดเทคโนโลยีทัศนศิลป์ร่วมสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของชุมชนหน้าพระลาน” ทุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552
 9. “การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ”“Interior Design for Recreational Center of the Elderly Using Best Practice Model” ทุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557
งานบริการทางวิชาการ
 1. โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านศิลปะและการออกแบบประจำปี 2548 “ คิดก่อนออกแบบ:จากกระดาษมาเป็นบรรจุภัณฑ์” โดยศูนย์ข้อมูลศิลปะและการออกแบบ 2548
 2. โครงการ “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดนครปฐม” (กลุ่มงานจักสานผักตบชวา) โดย งบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2549 (ผู้ร่วมโครงการ)
 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทัศนศิลป์ร่วมสมัยและภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน โดย ศูนย์ข้อมูลศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2549
 4. โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนาและออกแบบปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต. โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 27 กันยายน 2550
 5. ฮวงจุ้ยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า “FENG SHUI for A Better Quality of Life” วิทยากรบรรยายเรื่อง: ฮวงจุ้ยศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ ณ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 29 พฤษภาคม 2551
 6. “โครงการศึกษาวิจัยและการออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง”โดยงบประมาณประจำปีพ.ศ.2551 (ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา 4 เดือน)
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
 • รายวิชา 361 102 Interior Design I “Dining Room and Kitchen”
 • แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน Conceptual for Interior Design
 • การออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์
งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ
 • การประชุมใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 2 “ความยั่งยืน สภาพแวดล้อม สุนทรียภาพ”
 • “พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยและการตกแต่งร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล” บทความทางวิชาการในการประชุมใหญ่วิชาการครั้งที่ 4 สภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในแห่งประเทศไทย ณ.Impact เมืองทองธานี 27 ตุลาคม 2548, 91-102
 • “รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา” บทความทางวิชาการ ในการสัมมนาเรื่อง บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก: 2551, 75-97
 • “การตัดสินใจของหัวหน้าครัวเรือน ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามศาสตร์ฮวงจุ้ย: บุพปัจจัยและผลลัพธ์” บทความทางวิชาการในสาระของดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การประชุมสัมมนาระดับชาติ  เรื่อง: องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการอยู่รอดของสังคมไทย ณ.สโมสรทหารบก 26 กรกฎาคม 2551, 27-30
 • การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ “Interior Environmental Design for Quality of Life of Old Age” บทความ ในสูจิบัตรนิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดผลงานต้นแบบจากปฏิบัติการสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 2 วันที่ 15 – 30 กันยายน 2551, 9-22
งานวิจัย

– โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานกลุ่มชุมชนบ้านคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
– ร่วมแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับ “Happiness and Celebration”
– ร่วมแสดงผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 4 “LIMITED”
– ร่วมแสดงผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 5 “DIALECT”
– ร่วมแสดงผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่6 “BEFORE AND AFTER”
– ร่วมแสดงผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 7 “ดอกไม้พระนาม สิริกิติ์”
– โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และหีบห่อ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าพื้นถิ่นและส่งเสริมการส่งออก (ผู้ร่วมโครงการ) เป็นผลงานบริการวิชาการ
– ร่วมแสดงผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8 (2548) “ เนื่องในวาระก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวันศิลป์ พีระศรี”
– ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ “ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพุทธศักราช 2549”
– ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ เพื่อการถ่ายทอดผลงานต้นแบบจากปฏิบัติการสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 (2550) “THE PLACE WHERE WE MEET ”

– ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ เพื่อการถ่ายทอดผลงานต้นแบบจากปฏิบัติการสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 (2551) “GREEN WORLD & WASTELESS”
– โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนาและออกแบบปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ออกแบบภูมิทัศน์) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 27 กันยายน 2550

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร