ศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่งเกษร

Assoc.Prof.Pol.Capt.Anucha Pangkesorn (Ph.D.)

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

361 201 การออกแบบภายใน 4
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 208 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 216 การออกแบบฉาก
361 218 พันธุ์ไม้ตกแต่งและการออกแบบภูมิทัศน์

ระดับบัณฑิตศึกษา

360 504 การออกแบบโครงการวิจัยขั้นสูง
360 505 สัมมนาศิลปะการออกแบบขั้นสูง
360 507 ศิลปะการออกแบบขั้นสูง
360 511 พื้นที่วิเคราะห์และวิจารณ์
360 512 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
360 531 วิทยานิพนธ์
371 601 บูรณาการการวิจัยศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
371 602 ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในงานศิลปะการออกแบบ
371 603 สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ
371 621 วิทยานิพนธ์

การศึกษา

ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)

ปร.ด. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (2553)

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)

ศ.บ.   (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เอกพงษ์ ตรีตรง อนุชา แพ่งเกษร  ภูวนาท รัตนรังสิกุล  กศิตินทร ชุมวรานนท์. (2563). “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563” 
กรุงเทพมหานคร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม. 416 หน้า. เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2563

เอกพงษ์ ตรีตรง อนุชา แพ่งเกษร ภูวนาท รัตนรังสิกุล. (2562). “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรมประจำปี
2562” กรุงเทพมหานคร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม.
558 หน้า. เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2562

อนุชา  แพ่งเกษร ปรีชา  ปั้นกล่ำ ภูวนาท  รัตนรังสิกุล ประเสริฐ  พิชยะสุนทร เรืองลดา ปุณยลิขิต ขิดชัย  ควรเตชะคุปต์.
(2561) สเน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1). นครปฐม,
คณะมัณฑนศิลป์, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 58 หน้า.  เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2561

เอกพงษ์ ตรีตรง ธนาทร เจียรกุล ภูวนาท รัตนรังสิกุล อนุชา แพ่งเกษร กศิตินทร ชุมวรานนท์ สัญญา สุขพูล  พสุ จารุศิริ
ภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์  ศุภสุมนญ์โสภาจิตต์วัฒนะ คณิตา มีชูบท วิไลศรี ชำนาญกิจ. (2561).
“โครงการสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561” กรุงเทพมหานคร
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม. 520 หน้า. เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2561

เอกพงษ์ ตรีตรง อนุชา แพ่งเกษร ภูวนาท รัตนรังสิกุล. (2561). “ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุข
อย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (
4DNA)” จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก. 234 หน้า.
เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2561.

ผลงานสร้างสรรค์

อนุชา แพ่งเกษร. (2563). การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย : วัฒนธรรมอาหารริมบาทวิถีจากการเกษตร
สร้างสรรค์
Creating an Image of Thai Tourism : Street Food Culture from Creative Agiculture [ออกแบบ].
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (16-21)

อนุชา แพ่งเกษร. (2561). พิพิธภัณฑ์มีชีวิต: อารยสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ
Live Museum: Universal design to Improve
the Quality of Life for Elderly and Disabled People.[ออกแบบ].
การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
15-30 กันยายน 2561. (54-61)

Anucha Pangkesorn. (2019). Enlighten : Trai Bhum Related to Culture – Based Design Arts [Design].
The Art and Design Exhibition. by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand.
Chohyung  Gallery, College of Art & Design, Kookmin University, South, Korea. 30 April 2019 – 4  May 2019. (29-36)

Anucha Pangkesorn. (2018). Untitled  [Design]. The 2018 Pacific Rim International Exhibition Committee
Kongju National University, Korean Cultural Center In Vietnam  Ho ChiMinh Museum/Hue city
19-24 November, 2018 (44-45)

 

 

บทความ

หนังสือตำรา

อนุชา แพ่งเกษร. (2562). วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน (Research Methodology. for Interior Design).
งบประมาณคณะมัณฑนศิลป์. (140)

อนุชา แพ่งเกษร. (2561). พันธุ์ไม้ในการออกแบบภายในอาคาร.งบประมาณคณะมัณฑนศิลป์. (420)

อนุชา  แพ่งเกษร. (2561). การออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์.งบประมาณคณะมัณฑนศิลป์. (160)   

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร