ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์

Asst.Prof.Dr. Ptave Arrayapharnon (D.F.A.)

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (นฤมิตศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิลปบัณฑิต(ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร