รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ

Assoc.Prof. Ratrhai Poencharoen (Ph.D.)

ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) วิทยาลัยครูสวนดุสิต

การศึกษา

ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) วิทยาลัยครูสวนดุสิต

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร