Master’s Degrees

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 3. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต / มหาบัณฑิต
 5. มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชากำหนด

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชากำหนด มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในสาขาวิชานั้น ๆ แม้ว่าจะสอบคัดเลือกได้ก็ตาม


หลักฐานการสมัคร

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

 1. สำเนาใบปริญญาบัตร (กรณีรับปริญญาแล้ว) หรือ หนังสือรับรองวุฒิ (ในกรณีที่ยังไม่รับปริญญา) ซึ่งมีผู้รับรอง สำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ โดยระบุคะแนน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้ จำนวน 1 ชุด (สำหรับ ผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.ก. สูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือแนะนำและสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
 4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ อย่างละ 1 ชุด กรณี ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับปริญญาบัตรและ transcript

สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร

 1. ใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) เท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด

หลักฐานที่ต้องนำมาเพิ่มเติมในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สอบคัดเลือกได้

 1. สำเนาใบรับรองวุฒิ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

การสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานที่ครบถ้วน และธนาณัติเงิน

 • ภาคปกติ จำนวน 500 บาท
 • โครงการพิเศษ จำนวน 1,200 บาท

สั่งจ่ายไปรษณีย์ตลิ่งชัน ในนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกรอกรายละเอียดเลขที่ธนาณัติและจำนวนเงินในใบสมัครด้วย โดยใส่ในซองสีน้ำตาล ที่จ่าหน้าถึง บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สมัครจะได้รับซองนี้เมื่อซื้อใบสมัคร หากไม่ได้รับซองดังกล่าว ผู้สมัคร สามารถใช้ซองอื่นแทนได้

การสมัครทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากบัณฑิตวิทยาลัย ไม่ได้รับ ธนาณัติครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับสมัคร และจะส่งใบสมัครพร้อมเงินธนาณัติและเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับคืน บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งใบสำคัญรับเงินพร้อมระบุเลขประจำตัวผู้สมัครสอบไปให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ทุกคน ดังนั้นจึงขอให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – ที่อยู่ของตนเองให้เรียบร้อยบนซองสีขาวที่ผู้สมัครจะได้รับเมื่อซื้อใบสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เนต

 1. ดูรายละเอียดการรับสมัครของสาขาวิชาที่สนใจจะสมัคร และตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ สาขาวิชาระบุ (หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้ติดต่อสาขาวิชาก่อนลงทะเบียนสมัคร)
 2. ลงทะเบียนสมัคร on – line โดยกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 3. พิมพ์เอกสารใบสมัครและใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินตามธนาคารที่ระบุ
  – ภาคปกติ จำนวน 500 บาท
  – โครงการพิเศษ จำนวน 1,200 บาท
 4.  download แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาระบุ (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการต่อไป
 5. ส่งเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้ง สำเนาใบแจ้งยอดชำระเงิน มายัง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

สมัครด้วยตนเอง
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครด้วยตนเองให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร

 • ภาคปกติ จำนวน 500 บาท
 • โครงการพิเศษ จำนวน 1,200 บาท

ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ( ในวัน – เวลาราชการ ) หรือที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ( ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ) พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ( ในวัน – เวลา ราชการ และวันเสาร์ )

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร