โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์ จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เปิดการสัมมนา กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายและตอบข้อซักถาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง บรรยายในหัวข้อการนำเสนอ แนวทาง วิธีการเขียนรายงาน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร1 การนำเสนอ แนวทาง วิธีการเขียนรายงาน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล บรรยายในหัวข้อ แบ่งปันประสบการณ์การตรวจการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร/คณะวิชา

12402036_10153913577212042_6046903621030262731_o

12489268_10153913577207042_2128337159570139839_o

12489276_10153913577817042_8881307479920355474_o

12525410_10153915209962042_3892986097018979210_o

12525675_10153913577302042_5999624783459761270_o

12592323_10205892420969993_750392386849118222_n

12604663_10153913577592042_856958927024494560_o

12615591_10153913577857042_1556545438336108091_o

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร