นายรุ่งโรจน์ จิตรไพโรจน์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร