การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบดังนี้
– เอกสารแนะนำนักศึกษาในการลงทะเบียนและการทำข้อสอบ (ไฟล์ PowerPoint)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร