การบรรยายโดยอธิการบดี ในหัวข้อ  “การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มาบรรยายในหัวข้อ

“การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

ให้กับบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์

 

 

ณ ห้องประชุม สมัยเฉลิม กฤดากร คณะมัณฑนศิลป์

อาคารศิลป์ พีระศรี 3   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร