ขอเชิญคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 ในวันวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 เรื่อง การสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ ในวันวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

2017 PACIFIC RIM  INTERNATIONAL EXHIBITIONS

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร