ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3  พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร