ขอเชิญบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “มุมมองแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงาน”

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “มุมมองแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงาน” ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร อาคารศิลป์
พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร