ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.  ณ  เรือนรับรอง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  นิทรรศการเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่  17-18 พฤษภาคม 2560

กำหนดการ
เวลา 09.00 น.                    –  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานในพิธี
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกัน ณ เรือนรับรอง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
– อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  กล่าวต้อนรับและรายงาน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดงาน
– ประธาน ตัดริบบิ้น เปิดงาน
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบของที่ระลึกแก่ประธาน                                                                                                        และบันทึกภาพร่วมกัน
เวลา 09.30 น.                     – เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบฯ ของคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์

 

(หมายเหตุ : คณาจารย์ที่ประสงค์จะมาร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ  มีรถตู้ออกจากวังท่าพระ เวลา 07.00 น.)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร