ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุทธิกานต์ เชี่ยววานิช ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์ (นักศึกษา) จากการประกวดระดับชาติ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุทธิกานต์  เชี่ยววานิช   นักศึกษาเก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์ (นักศึกษา) จากการประกวดระดับชาติ  ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 หัวข้อ “นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” (Innovation for Social Equality)  จากผลงานโครงการออกแบบชุดวาดภาพ  สำหรับนักเรียนตาบอดอายุ 9-12 ปี  DESIGNING DRAWING KIT FOR BLIND STUDENTS AGE 9-12 YEARS  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

IMG_3799

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร