ขอแสดงความยินดีกับนายอัครเดช แซ่โง้ว ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประเภทการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม (นักศึกษา) จากการประกวดระดับชาติ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์  ขอแสดงความยินดีกับนายอัครเดช  แซ่โง้ว  นักศึกษาเก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประเภทการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม (นักศึกษา) จากการประกวดระดับชาติ  ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 หัวข้อ “นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” (Innovation for Social Equality) จากผลงานโครงการออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราว  สำหรับคนงานก่อสร้าง ภายในโครงการก่อสร้าง (PREFABRICATED RESIDENCES DESIGN PROJECT FOR WORKER IN BUILDING SITE)  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

IMG_3799

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร