คณบดีคณะมัณฑนศิลป์และหัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Musashino Art University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะ

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Musashino Art University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะ เพื่อขยายผลความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒธรรมระดับนานาชาติ สาขาศิลปะและการออกแบบ ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์ พีระศรี3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร