คณะมัณฑนศิลป์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ) ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะ  อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  อาจารย์ ดร.อติเทพ  แจ้คนาลาว และอาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล เป็นคณะกรรมการประเมิน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับDSC_0688 DSC_0678

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร