คณะมัณฑนศิลป์ จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษา”  ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559  โดยคุณอุษา รุ่งเรืองวิจิตรและคณะ  จากกองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันที่  4  สิงหาคม 2559  ณ  ห้องประชุมยาใจ  จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม

DSC_0596 DSC_0605 DSC_0610 DSC_0663

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร