คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ) ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล และอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล เป็นคณะกรรมการประเมิน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ

DSC_100601

DSC_1002 DSC_1007 DSC_1008

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร