งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น.

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร