คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์สมาน สรรพศรี เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา ในการนี้อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายงานประจำปีและรายงานผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร