คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ เป็นประธานคณะกรรมตรวจประเมิน พร้อมด้วยอาจารย์เกษหทัย สิงห์อินทร์ และอาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว ในการนี้ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบและคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องมัลติมิเดีย  ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน)  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร