คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2560  คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง   เป็นประธานคณะกรรมตรวจประเมิน  พร้อมด้วย   อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัญจลักษณ์  หรีรักษ์  และรองศาสตราจารย์ประภากร  สุคนธมณี  ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา  ปาลเปรม  หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาและคณาจารย์ประจำหลักสูตร  ร่วมให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุมสำนักงานคณบดี  คณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์  พีระศรี 3  พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร