คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ เป็นประธานคณะกรรมตรวจประเมิน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ และอาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี ในการนี้คณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมัลติมิเดีย ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ณ ห้องมัลติมิเดีย ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร