คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เป็นประธานคณะกรรมตรวจประเมิน พร้อมด้วยอาจารย์จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน และอาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว ในการนี้อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับและคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร