คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2560  คณะมัณฑนศิลป์  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาศิลปะการออกแบบ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  เป็นประธานคณะกรรมตรวจประเมิน  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์  และอาจารย์ ดร.อติเทพ  แจ้ดนาลาว  ในการนี้รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ำ  ประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาศิลปะการออกแบบ  และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 303  อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร