คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เป็นประธานคณะกรรมตรวจประเมิน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ และอาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว ในการนี้รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ำ ประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 303 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร