วันทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5

HOUSE OF CREATIVE

ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร