นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2560

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นางสาวอภิญญา โล่สุวรรณรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และนางสาวสุภาภรณ์ พวงพันธุ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้ารับทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2560 จากคุณทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารโมเดอร์ฟอร์มทาวเวอร์ ศรีนครินทร์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร